Splacení základního kapitálu, správce vkladu

U založení společnosti s.r.o., a.s. splácí klient základní kapitál z vlastních zdrojů (na rozdíl od odkoupení již hotové Ready-made společnosti). Základní kapitál je „blokován" na vázaném účtu pouze po dobu rejstříkového řízení, poté lze s prostředky disponovat. Při splnění podmínek jsme schopni zajistit krátkodobou půjčku pro splacení základního kapitálu

Peněžité vklady může společník splácet. Společník je povinen splatit vklad ve lhůtě, která bude stanovena ve společenské smlouvě.

Vzhledem k tomu, že při podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku musí být prokázáno, že příslušné části vkladu byly splaceny, musí být v zakladatelském dokumentu určen správce vkladu, jemuž zakladatelé vklady splácejí, a který ve vztahu k rejstříkovému soudu svým prohlášením prokazuje, že příslušné části vkladů byly splaceny. Správcem vkladu může být pouze zakladatel pověřený tím v zakladatelském dokumentu. Správou peněžitého vkladu může být pověřena banka, i když není zakladatelem. Peněžité vklady je možno splácet pouze na zvláštní účet u banky, který za tím účelem zřídí správce vkladu na firmu zakládané společnosti. Banka neumožní s těmito prostředky disponovat dokud nebude společnost zapsána do obchodního rejstříku, s výjimkou případů, kdy bude prokázáno že jde o úhradu zřizovacích výdajů anebo o vrácení vkladů v případě, kdy společnost nevznikne. Správce vkladu je povinen vydat písemné prohlášení o splacení vkladu nebo jeho části jednotlivými společníky a toto prohlášení se přikládá k návrhu na zápis do obchodního rejstříku. Správce vkladu, pokud uvedl v prohlášení vyšší částku, než která je splacena, ručí věřitelům společnosti za její závazky, a to až do výše tohoto rozdílu, a to po dobu pěti let od zápisu společnosti do obchodního rejstříku.

Nepeněžitý vklad (např. nemovitost, cenné papíry, movité věci)

NEPENĚŽITÝM VKLADEM MŮŽE BÝT POUZE TAKOVÝ MAJETEK, KTERÝ SPLŇUJE TYTO ZNAKY:

  • musí jít o majetek, jehož hospodářská hodnota je zjistitelná
  • musí jít o majetek, jehož hospodářská hodnota je využitelná z hlediska předmětu podnikání společnosti
  • musí jít o majetek, který je samostatně převoditelný

Hospodářská zjistitelnost majetku znamená, že se jedná o majetek, který je penězi ocenitelný, je možno zjistit jeho hodnotu v korunách. Zjistit tuto hodnotu je možno pouze podle posudku znalce, který bude pro ocenění daného majetku jmenován soudem. Návrh na jmenování znalce podává vkladatel nepeněžitého vkladu, a to ke krajskému soudu, který je místně příslušný podle bydliště (sídla) navrhovatele. V návrhu navrhne konkrétní osobu znalce, která má ocenění provést. Soud však není tímto návrhem vázán, a může s ohledem na zásadu nezávislosti soudu jmenovat znalcem osobu jinou. Odměnu za zpracování posudku znalce hradí společnost a stanoví se dohodou. Nevznikne-li společnost, hradí odměnu společně a nerozdílně zakladatelé. Pokud se strany na výši odměny nedohodnou, určí ji na návrh kteréhokoliv účastníka soud, který znalce jmenoval. Mají-li být poskytnuty nepeněžité vklady na splacení vkladu, musí být ve společenské smlouvě (zakladatelské listině) uveden předmět vkladu a částka, kterou se započítává na vklad společníka. Nepeněžitým vkladem může být pouze takový majetek, který je pro budoucí společnost hospodářský využitelný z hlediska předmětu jejího podnikání. Nemůže se jednak o jakýkoli majetek, ale pouze takový, který bezprostředně z hlediska hospodářské využitelnosti souvisí s předmětem podnikání společnosti.

16.07.2020
Změna sídla společnosti od 1.7.2020

Nové sídlo společnosti se nyní nachází v Tančícím domě na adrese Jiráskovo náměstí 1981/6....

10.07.2017
GDPR - revoluce v oblasti ochrany osobních údajů

Od 25. května 2018 vstoupí v účinnost nařízení EU o ochraně osobních údajů neboli „General Data Protection Regulation“ („GDPR“), které přinese evropsk...