Garance právní čistoty

SPRÁVA SPOLEČNOSTÍ s.r.o. garantuje bezdlužnost a právní čistotu nabízených společností na klíč ve smlouvě o převodu obchodního podílu a v notářském zápisu.

Účetní služby naší společnosti poskytuje na základě rámcové smlouvy o vedení účetnictví a daňové evidence výlučně účetní společnost, která je pojištěna pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou poskytováním účetních služeb.

Základní prohlášení ve smlouvě o převodu obchodního podílu obsahuje:

Převodce prohlašuje, že Společnost:

(a) nemá žádné zaměstnance.
(b) Společnost nevede ani proti Společnosti není vedeno žádné soudní, správní, rozhodčí nebo jiné obdobné řízení a ani nebyly proti Společnosti vzneseny jakékoliv nároky třetích osob;
(c) na Společnost nebyl prohlášen konkurz ani žádná osoba nepodala návrh na prohlášení konkurzu;
(d) Společnost není v úpadku;
(e) převáděná část obchodního podílu není zatížena jakýmkoli zástavním právem, břemenem, závazky, daněmi, opcemi a jinými omezeními jakéhokoli druhu;
(f) s částí obchodního podílu jsou spojena veškerá práva a nedošlo k oddělení ani k převodu samostatně převoditelných práv spojených s převáděnou částí obchodního podílu;
(g) převodce se nedopustil a ani se v budoucnu nedopustí žádného jednání, které by vedlo k neplatnosti převodu části obchodního podílu ve Společnosti, nebo které by tento převod ohrozilo nebo zpochybnilo;
(h) převodce není v úpadku;
(i) proti převodci není vedeno žádné exekuční řízení ani mu nebylo doručeno předvolání soudu k prohlášení o majetku ani nenastala žádná obdobná okolnost, která by měla za následek neplatnost či neúčinnost právního úkonu převodce dle této smlouvy;
(j) tato smlouva ani její plnění ze strany převodce nepředstavuje porušení práv jakýchkoli třetích osob;
(k) Společnost jménem svého jednatele prohlašuje, že nebyla uzavřena žádná smlouva s výjimkou smlouvy s bankou pro splacení základního kapitálu, nebyly prováděny žádné finanční a obchodní operace s výjimkou splacení základního kapitálu.

16.07.2020
Změna sídla společnosti od 1.7.2020

Nové sídlo společnosti se nyní nachází v Tančícím domě na adrese Jiráskovo náměstí 1981/6....

10.07.2017
GDPR - revoluce v oblasti ochrany osobních údajů

Od 25. května 2018 vstoupí v účinnost nařízení EU o ochraně osobních údajů neboli „General Data Protection Regulation“ („GDPR“), které přinese evropsk...