Garance právní čistoty

SPRÁVA SPOLEČNOSTÍ s.r.o. garantuje bezdlužnost a právní čistotu nabízených společností na klíč ve smlouvě o převodu obchodního podílu a v notářském zápisu.

Právní služby a poradenství poskytuje naší společnosti na základě rámcové smlouvy výlučně specializovaný advokát s pojištěním na 50.000.000,-Kč (na každý případ), zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou. Právní služby zajišťuje advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS.

Účetní služby naší společnosti poskytuje na základě rámcové smlouvy o vedení účetnictví a daňové evidence výlučně účetní společnost, která je pojištěna pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou poskytováním účetních služeb.

Základní prohlášení ve smlouvě o převodu obchodního podílu obsahuje:

Převodce prohlašuje, že Společnost:

(a) nemá žádné zaměstnance.
(b) Společnost nevede ani proti Společnosti není vedeno žádné soudní, správní, rozhodčí nebo jiné obdobné řízení a ani nebyly proti Společnosti vzneseny jakékoliv nároky třetích osob;
(c) na Společnost nebyl prohlášen konkurz ani žádná osoba nepodala návrh na prohlášení konkurzu;
(d) Společnost není v úpadku;
(e) převáděná část obchodního podílu není zatížena jakýmkoli zástavním právem, břemenem, závazky, daněmi, opcemi a jinými omezeními jakéhokoli druhu;
(f) s částí obchodního podílu jsou spojena veškerá práva a nedošlo k oddělení ani k převodu samostatně převoditelných práv spojených s převáděnou částí obchodního podílu;
(g) převodce se nedopustil a ani se v budoucnu nedopustí žádného jednání, které by vedlo k neplatnosti převodu části obchodního podílu ve Společnosti, nebo které by tento převod ohrozilo nebo zpochybnilo;
(h) převodce není v úpadku;
(i) proti převodci není vedeno žádné exekuční řízení ani mu nebylo doručeno předvolání soudu k prohlášení o majetku ani nenastala žádná obdobná okolnost, která by měla za následek neplatnost či neúčinnost právního úkonu převodce dle této smlouvy;
(j) tato smlouva ani její plnění ze strany převodce nepředstavuje porušení práv jakýchkoli třetích osob;
(k) Společnost jménem svého jednatele prohlašuje, že nebyla uzavřena žádná smlouva s výjimkou smlouvy s bankou pro splacení základního kapitálu, nebyly prováděny žádné finanční a obchodní operace s výjimkou splacení základního kapitálu.

29.07.2018
www.spravcidluhu.cz

V červenci 2018 jsme pro Vás spustili novou platformu pro vymáhání pohledávek www.spravcidluhu.cz, kdy odměna za vymáhání dluhů činí pevných 15% z vymožené čás...

10.07.2017
GDPR - revoluce v oblasti ochrany osobních údajů

Od 25. května 2018 vstoupí v účinnost nařízení EU o ochraně osobních údajů neboli „General Data Protection Regulation“ („GDPR“), které přinese evropsk...

31.01.2016
Zákon o spotřebitelském úvěru

Legislativní rada vlády schválila návrh soustavy zákonů o úvěru pro spotřebitele, která posiluje postavení sp...