Založení nadace a nadačních fondů

Nadace a nadační fond jsou formou účelového sdružení majetku, které se zřizují na základě zákona o nadacích a nadačních fondech. Nadaci a nadační fond spravuje správní rada a kontrolním orgánem nadace nebo nadačního fondu je dozorčí rada nebo revizor. Nadace nebo nadační fond nesmí až na vyjímky sám podnikat a majetek může používat pouze v souladu s účelem a podmínkami v zakladatelské listnině nebo společenské smlouvě.

Základním limitujícím faktorem při založení nadace je požadavek zákona na minimální výši nadačního jmění v hodnotě 500.000,- Kč. Nadační jmění může být tvořeno pouze peněžními prostředky, cennými papíry, nemovitými a movitými věcmi, jakož i jinými majetkovými právy a jinými majetkovými hodnotami. Mezi výhody nadace patří zejména osvobození výnosů nadačního jmění zapsaného v nadačním rejstříku od daně z příjmů a právo nadace podílet se na podnikání akciových společností.

Naše doporučení založit nadaci

Založení nadace lze doporučit tehdy, vkládají-li se do nadačního jmění:

  1. nemovitosti, u kterých se předpokládá výnos, tj. příjem z nájmů;
  2. umělecké předměty, která mohou být pronajaty jiným subjektům např. k vystavení, k užití (vybavení interiérů);
  3. autorská práva, u nichž je předpoklad užití za úplatu;
  4. finanční prostředky v částce nad 1.000.000,-Kč

Pro další podrobnosti ohledně založení, fungování nebo změny nadace, nadačního fondu nás kontaktujte.

16.07.2020
Změna sídla společnosti od 1.7.2020

Nové sídlo společnosti se nyní nachází v Tančícím domě na adrese Jiráskovo náměstí 1981/6....

10.07.2017
GDPR - revoluce v oblasti ochrany osobních údajů

Od 25. května 2018 vstoupí v účinnost nařízení EU o ochraně osobních údajů neboli „General Data Protection Regulation“ („GDPR“), které přinese evropsk...