Zákon o obchodních korporacích

Zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích nabývá účinnosti 1. 1. 2014, změny v korporátním právu jsou ale tak podstatné, že je nutná příprava již nyní.

Ujednání v aktuálních společenských smlouvách (zakladatelských listinách), která budou v rozporu s ujednáními nového zákona o obchodních korporacích, zákon automaticky zrušuje ke dni nabytí účinnosti nového zákona, tedy k 1. 1. 2014, stanoví tak § 777.

§ 777 odst. 2 nicméně poskytuje obchodním společnostem lhůtu 6 měsíců, aby přizpůsobily společenské smlouvy nové právní úpravě. Nesplnění této povinnosti může být sankcionováno zrušením obchodní společnosti. Tuto povinnost mají jednatelé a členové představenstva. Dle tohoto ustanovení nebude pouze nutné přizpůsobit společenskou smlouvu a stanovy novému zákonu o obchodních korporacích, ale doplnit také nové nutné náležitosti u starých společností.

Při kontrole těchto nutných náležitostí je potřeba pamatovat také na úpravu nového občanského zákoníku účinného rovněž od 1.1.2014.


§ 777 zákona číslo 90/2012 Sb.

Obchodní korporace přizpůsobí do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona listiny podle odstavce 1 úpravě tohoto zákona a doručí je do sbírky listin. Neučiní-li tak, rejstříkový soud je k tomu vyzve a stanoví ve výzvě dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění této povinnosti; uplyne-li dodatečná lhůta marně, soud na návrh rejstříkového soudu nebo osoby, která na tom osvědčí právní zájem, zruší obchodní korporaci a nařídí její likvidaci.


O dalších zásadách nového zákona o obchodních korporacích Vás budeme informovat v našem připravovaném seriálu.

16.03.2013

16.07.2020
Změna sídla společnosti od 1.7.2020

Nové sídlo společnosti se nyní nachází v Tančícím domě na adrese Jiráskovo náměstí 1981/6....

29.03.2020
Korona právní poradna

Vše potřebné najdete zde...

29.07.2018
www.spravcidluhu.cz

V červenci 2018 jsme pro Vás spustili novou platformu pro vymáhání pohledávek www.spravcidluhu.cz, kdy odměna za vymáhání dluhů činí pevných 15% z vymožené čás...