Zákon o obchodních korporacích - převod podílu

Obchodní společnosti by se měly začít co nejdřív seznamovat se zákonem o obchodních korporacích a zvolit pro svou společnost (zejména zakladatelské dokumenty) ten nejvhodnější způsob harmonizace společenských smluv s novou právní úpravou a co nejlépe využít možností, které jim výše přechodná ustanovení nabízejí.

Převod obchodního podílu - změny

Podle platného obchodního zákoníku (2013) může společenská smlouva určit, že je obchodní podíl převoditelný na jinou osobu odlišnou od společníka (tzv. třetí osobu). Pokud společenská smlouva přímo nepodmíní tento převod souhlasem valné hromady, není tento souhlas pro převod potřeba.

Podle zákona o obchodních korporacích (od 1.1.2014) naopak není-li ve společenské smlouvě výslovně uveden opak, může společník převést obchodní podíl na jinou osobu, pouze se souhlasem valné hromady. Na tuto skutečnost nicméně pamatuje přechodné ustanovení v § 777.

§ 777

(4)  Má se za to, že obsahem společenských smluv obchodních korporací, které vznikly před účinností tohoto zákona, jsou i dosavadní ustanovení obchodního zákoníku, která upravovala práva a povinnosti společníků, pokud nejsou v rozporu s donucujícími ustanoveními tohoto zákona nebo se od nich společníci neodchýlili ve společenské smlouvě.

Přechodná ustanovení dávají v § 777 odst. 5 společnostem možnost do dvou let od nabytí účinnosti zákona o obchodních korporacích podřídit se změnou společenské smlouvy tomuto zákonu jako celku. V tomto případě by se i společnosti, které vznikly před nabytím účinnosti tohoto zákona, řídili jak donucujícími tak i dispozitivními ustanoveními zákona o obchodních korporacích bez výjimky a již by se na ně neaplikoval do té doby platný obchodní zákoník.

Takovéto podřízení se novému zákonu mohou obchodní společnosti učinit už nyní, ale pouze s odkládací podmínkou od 1. 1. 2014, jelikož zákon o obchodních korporacích je již nyní součástí platného právního řádu (tj. zákon je platný, pouze není účinný).

§ 777

(5)  Obchodní korporace uvedené v odstavci 4 se mohou nejpozději do 2 let ode dne účinnosti tohoto zákona změnou svých společenských smluv podřídit tomuto zákonu jako celku. Údaj o tom zapíše obchodní korporace do obchodního rejstříku. Změna společenské smlouvy nabývá v tomto případě účinnosti až zveřejněním zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku.

06.04.2013

16.07.2020
Změna sídla společnosti od 1.7.2020

Nové sídlo společnosti se nyní nachází v Tančícím domě na adrese Jiráskovo náměstí 1981/6....

29.03.2020
Korona právní poradna

Vše potřebné najdete zde...

29.07.2018
www.spravcidluhu.cz

V červenci 2018 jsme pro Vás spustili novou platformu pro vymáhání pohledávek www.spravcidluhu.cz, kdy odměna za vymáhání dluhů činí pevných 15% z vymožené čás...