Švarcsystém (alias Schwarz systém) a jeho řešení

Od 1.1.2012 platí významná novela zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti, která nově definovala tzv. Švarcsystém.

Výše pokuty za švarcsystém je pro zaměstnavatele od 250 tis. Kč až do 10 mil. Kč. Výše pokuty závisí na rozsahu této nekalé činnosti a na míře prokázání. SPRÁVA SPOLEČNOSTÍ s.r.o. Vám pomůže reorganizovat celou smluvní agendu tak, aby rizika pro Vaši společnost z titulu využívání švarcsystému byly co nejmenší.

Novela zákona o zaměstnanosti

Cílem novely je upravit definici nelegální práce a omezit praktiky, kdy fyzické osoby vykonávají práci pro jinou fyzickou osobu nebo právnickou osobu mimo pracovněprávní vztahy, tzn. zabránit obcházení zaměstnání formou výkonu samostatné výdělečné činnosti nebo na základě občanskoprávních smluv. Také účinné kontroly nelegální práce, jakož i zjednodušení a zkrácení kontrolního procesu.

Kontroly švarc systému

Ministerstvo práce a sociálních věcí má k dispozici zhruba 350 inspektorů, které budou provádět kontroly. Tyto kontroly se budou nejčastěji týkat oborů

- stavebnictví
- restaurační a ubytovací služby
- maloobchod

Pokuty za švarc systém

Uplatnění švarc systému může případně posoudit orgán inspekce práce jako delikt (přestupek zaměstnavatele – fyzické osoby nebo správní delikt zaměstnavatele – právnické osoby) porušení povinnosti při vzniku, změně nebo skončení pracovního poměru dle zákona o inspekci práce. V oblasti daní a pojistných odvodů hrozí případné doměření daně nebo pojistného příslušným orgánem.

Výše pořádkové pokuty, kterou je možno uložit v maximální částce 5 000 Kč a opakovaně až do výše 50 000 Kč fyzické osobě, zdržující se na pracovišti kontrolované osoby a vykonávající pro ni práci, za to, že odmítne osvědčit svou totožnost a prokázat legálnost pracovněprávního vztahu, nemá dostatečný preventivní účinek jako opatření před opakovaným výkonem nelegální práce.

Pro fyzickou osobu, která bude nelegální práci vykonávat, až na 100 tisíc korun.

Výše pokuty za švarc systém je pro zaměstnavatele od 250 tis Kč až do 10 mil Kč. Výše pokuty závisí na rozsahu této nekalé činnosti a na míře prokázání.

07.05.2012

29.07.2018
www.spravcidluhu.cz

V červenci 2018 jsme pro Vás spustili novou platformu pro vymáhání pohledávek www.spravcidluhu.cz, kdy odměna za vymáhání dluhů činí pevných 15% z vymožené čás...

10.07.2017
GDPR - revoluce v oblasti ochrany osobních údajů

Od 25. května 2018 vstoupí v účinnost nařízení EU o ochraně osobních údajů neboli „General Data Protection Regulation“ („GDPR“), které přinese evropsk...

31.01.2016
Zákon o spotřebitelském úvěru

Legislativní rada vlády schválila návrh soustavy zákonů o úvěru pro spotřebitele, která posiluje postavení sp...